Bydgoskie Obiekty Sportowe

https://bip.bosbydgoszcz.pl/bos/o-spolce/dane-podstawowe/16802,Dane-podstawowe.html
2022-06-26, 10:10

Dane podstawowe

Oznaczenie formy prawnej:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma, pod której nazwą Spółka działa:

Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.

Zarejestrowana:

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000 : 0000812467, kapitał zakładowy 100.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz.

Przedmiot działania:

Bydgoskie Obiekty Sportowe  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy została zawiązana aktem notarialnym (Rep. A nr 6216/2019) przez Prezydenta Bydgoszczy, w dniu 16 października 2019 r. na podstawie uchwały nr XXXVII/723/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia spółki Bydgoskie Obiekty Sportowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy. Spółka została powołana do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Podstawowym zadaniem Spółki jest zarządzanie obiektami sportowymi, ich modernizacja i rozbudowa oraz budowa nowych.

 

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody /PKD 36.00.Z/,
 2. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków /PKD 41.1/,
 3. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę /PKD 43.1/,
 4. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych /PKD 43.2/,
 5. Wykonywanie robót wykończeniowych /PKD 43.3/,
 6. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli /PKD 45.2/,
 7. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie /PKD 46.1/,
 8. Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych /PKD 46.3/,
 9. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego /PKD 46.4/,
 10. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa /PKD 46.7/,
 11. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana /PKD 46.9/,
 12. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach /PKD 47.1/,
 13. Sprzedaż detaliczna prowadzona  w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych /PKD 47.11.Z/,
 14. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, wyłączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /PKD 47.74.Z/,
 15. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /PKD 47.75.Z/,
 16. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami /PKD 47.9/,
 17. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami /PKD 47.99.Z/,
 18. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania /PKD 55.10.Z/,
 19. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania /PKD 55.20.Z/,
 20. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe /PKD 55.30.Z/,
 21. Pozostałe zakwaterowanie /PKD 55.90.Z/,
 22. Działalność usługowa związana z wyżywieniem /PKD 56/,
 23. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne /PKD 56.10.A/,
 24. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) /PKD 56.21.Z/,
 25. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna /PKD 56.29.Z/,
 26. Przygotowywanie i podawanie napojów /PKD 56.30.Z/,
 27. Pozostała działalność wydawnicza /PKD 58.19.Z/,
 28. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych /PKD 63.1/,
 29. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi /PKD 68.20.Z/,
 30. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie /PKD 68.3/,
 31. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie /PKD 68.32.Z/,
 32. Działalność rachunkowo- księgowa, doradztwo podatkowe /PKD 69.2/,
 33. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania /PKD 70.22/,
 34. Reklama /PKD 73.1/,
 35. Działalność agencji reklamowych /PKD 73.11.Z/,
 36. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji /PKD 73.12.A/,
 37. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych /PKD 73.12.B/,
 38. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach /PKD 73.12.D/,
 39. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego /PKD 77.21.Z/,
 40. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim /PKD 77.4/,
 41. Działalność organizatorów turystyki /PKD 79.12.Z/,
 42. Działalność pośredników turystycznych /PKD 79z11.B/,
 43. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana /PKD 79.90.C/,
 44. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach /PKD 81.10.Z/,
 45. Pozostałe sprzątanie /PKD 81.29/,
 46. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów /PKD 82.30.Z/,
 47. Działalność komercyjna, gdzie indziej nieskwalifikowana /PKD 82.9/,
 48. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych /PKD 85.51.Z/,
 49. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej /PKD 85.52.Z/,
 50. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieskwalifikowane /PKD 85.59.B/,
 51. Działalność obiektów kulturalnych /PKD 90.04.Z/,
 52. Działalność związana ze sportem /PKD 93.1/,
 53. Działalność obiektów sportowych /PKD 93.11.Z/,
 54. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej /PKD 93.13.Z/,
 55. Pozostała działalność związana ze sportem /PKD 93.19.Z/,
 56. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna /PKD 93.2/,
 57. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna /PKD 93.29.Z/,
 58. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej /PKD 96.04/

Metadane

Data publikacji : 08.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony