Bydgoskie Obiekty Sportowe

https://bip.bosbydgoszcz.pl/bos/o-spolce/struktura-organizacyjna/organy-spolki/16803,Organy-Spolki.html
2022-06-26, 11:02

Organy Spółki

Zarząd

Gracjan Topczewski – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i zarządzającym uprawnionym do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Spółki.

Wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo Aktem Założycielskim Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.

 

Rada Nadzorcza

Maria Orlik

Maciej Skwierczyński

Marcin Heymann
 

Do uprawnień Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie:

 1. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego do wartości 500.000 (pięćset tysięcy) złotych,
 2. udzielenia pożyczek, poręczeń w tym wekslowych, gwarancji wykonania zobowiązania pieniężnego do wartości 500.000 (pięćset tysięcy) złotych,
 3. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,
 4. powoływania i odwoływania członków Zarządu,
 5. występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Spółki,
 6. badanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy, wyrażone w formie pisemnego sprawozdania,
 7. analizowanie i opiniowanie wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty w formie pisemnego sprawozdania, 
 8. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki,

Zgromadzenie Wspólników

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie:

 

 1. tworzenia, utrzymywania i likwidacji oddziałów i przedstawicielstw,
 2. przystąpienia do Spółki nowego udziałowca,
 3. zwrotu dopłat,
 4. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, umarzania udziałów,
 5. zmiany aktu założycielskiego,
 6. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego o wartości przewyższającej kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych,
 7. zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przewyższającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego, 
 8. udzielenia pożyczek, poręczeń w tym wekslowych, gwarancji wykonania zobowiązania pieniężnego o wartości przewyższającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, 
 9. rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, 
 10. sposobu podziału zysku lub pokrycia straty,
 11. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 12. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i inwestycyjnych Spółki,.

Metadane

Data publikacji : 08.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony